Algemene Voorwaarden

VAJolanda streeft ernaar om samenwerking op basis van goed vertrouwen aan te gaan. Ik wil graag samenwerken met opdrachtgevers die met een goed gevoel opdrachten bij mij wegleggen en daar ook (naar eigen inzicht) voldoende rendement uithalen. Als we met elkaar in zee gaan hoef je vooraf geen enorm contract te tekenen waarin we alle gemaakte afspraken in juridische taal nog eens herkauwen. Ben je tevreden als opdrachtgever en heb je nog werkzaamheden liggen die uitbesteed kunnen worden, dan ga ik ervan uit dat je het bij mij neerlegt. Wanneer je ontevreden bent raad ik je zeker aan om de samenwerking te stoppen.

Het is wat mij betreft zinvol om bepaalde afspraken wel op papier vast te leggen. Zodat duidelijk is wat de verwachtingen zijn omtrent de algemene betalings- en leveringsvoorwaarden.

Dat is met dit document gedaan. Wanneer je met mij de samenwerking aangaat, ga ik ervan uit dat je dit document hebt gelezen. Om die reden heb ik het goed toegankelijk gemaakt via mijn website.

Algemeen

Op alle opdrachten die wederzijds mondeling, schriftelijk (op papier of digitaal) of per e-mail zijn geaccepteerd, zijn de volgende betalings- en leveringsvoorwaarden van toepassing.

Onder opdrachten versta ik een samenwerking op basis van losse uren of een projectprijs. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeen worden gekomen en gelden dan slechts op de specifieke bepalingen waarop de afspraken betrekking hebben. De Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing.

Als er, om wat voor reden dan ook, een of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden als ongeldig worden verklaard, dan blijft al het andere van toepassing. VAJolanda zal samen met de klant/opdrachtgever aangepaste afspraken maken omtrent de vervallen bepalingen waarbij het uitgangspunt is de primaire doelstelling van de bepalingen te handhaven.

Wanneer VAJolanda deze Algemene Voorwaarden in jouw voordeel niet tot op de letter naleeft zie ik dat als een gunst die niet leidt tot een bepaald recht of het vervallen van de Algemene Voorwaarden. Wanneer je dit op dat moment niet als een gunst ervaart, kun je altijd VAJolanda beroepen om terug te vallen op haar eigen Algemene Voorwaarden.

Tarief

Een opdracht wordt aangenomen op basis van een uurtarief. In enkele gevallen kan er een projectprijs afgesproken worden. Indien er vooraf geen afspraken zijn gemaakt wordt het tarief vastgesteld op grond van de werkelijk gemaakte uren op basis van het op dat moment geldende maximale uurtarief.

Alle genoemde bedragen in de communicatie en correspondentie zijn exclusief btw tenzij dit uitdrukkelijk anders is vermeld.

VAJolanda mag, wanneer zij dit nodig acht, het tarief of de afgesproken prijs verhogen. Dit zal een weloverwogen beslissing zijn en alleen worden toegepast wanneer de waarde van de geleverde dienst meer is dan verwacht zou mogen worden van het afgesproken uurtarief.

In het geval van een samenwerking op basis van los uurtarief kan de opdrachtgever n.a.v. de prijsverhoging ervoor kiezen om de samenwerking (na handhaving van de afgesproken opzegtermijn) stop te zetten. VAJolanda communiceert een prijsverhoging altijd vooraf.

Bijkomende kosten

VAJolanda werkt voornamelijk virtueel samen met haar opdrachtgevers. Indien een opdrachtgever kenbaar maakt live te willen samenwerken of overleggen dan kan er in overleg een afspraak worden gemaakt.

Eventuele reiskosten die VAJolanda maakt voor de opdrachtgever worden in rekening gebracht aan de hand van het op dat moment geldende hoogste uurtarief (reistijd x uurtarief).

Uiteraard kan in overleg ook worden besloten dat de opdrachtgever naar VAJolanda toe komt. Indien dit niet mogelijk of wenselijk is zal er extern worden afgesproken. Eventuele kosten die daarvoor worden gemaakt zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Externe kosten met betrekking tot het uitvoeren van een opdracht (bijvoorbeeld administratie-, verzend-, afdruk-, ontwerpkosten) worden doorberekend aan de opdrachtgever.

Prijsindicatie

Een vooraf gemaakte prijsindicatie neemt niet de belofte met zich mee dat VAJolanda de opdracht (geheel of voor een gedeelte) ook daadwerkelijk aanvaardt. Zowel de opdrachtgever als VAJolanda zullen de opdracht nog moeten accepteren zoals omschreven in de prijsindicatie. Gemaakte prijsindicaties zijn niet automatisch ook van toepassing op toekomstige opdrachten.

Inschakelen van derden

VAJolanda heeft voor een kwalitatief goede uitvoering van haar diensten het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van werkzaamheden.

Wanneer VAJolanda daadwerkelijk een derde inschakelt zal zij dit overleggen met de opdrachtgever en dit pas in gang zetten na mondelinge of schriftelijke goedkeuring van de opdrachtgever. Zoals eerder genoemd worden de kosten voor de uitbestede werkzaamheden aan een derde doorberekend aan de opdrachtgever.

Levering

Opdrachten wordt uitgevoerd op een overeengekomen deadline op voorwaarde van correcte aanlevering van alle gegevens en materialen. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig worden aangeleverd.

VAJolanda is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. Het overschrijden van een deadline mag niet de reden zijn om een opdracht per direct te stoppen en/of de reeds gemaakt uren en kosten niet te betalen.

Facturering

De facturering van opdrachten die zijn uitgevoerd op basis van werkelijk gemaakte uren geschiedt achteraf. Hierbij wordt een betaaltermijn van 2 weken gehanteerd.

Opdrachten uitgevoerd op basis van een projectprijs* worden gefactureerd in 2 fases. Bij aanvang ontvang je een deelfactuur voor twee vijfde van de totale som en na oplevering ontvang je een factuur voor drie vijfde van de totale som.

*Projectprijs is de afgesproken prijs die wordt gegeven voor duidelijk vooraf overeengekomen werkzaamheden. Eventuele wijzigingen of extra werkzaamheden worden op basis van het op dat moment geldende uurtarief afgerekend.

Betaling

De betalingstermijn die wordt aangehouden voor opdrachten bedraagt 2 weken. Bij overschrijding van de betalingstermijn ontvang je een herinnering. Bij overschrijding van de betaaltermijn van de herinnering ontvang je een aanmaning waarbij VAJolanda 5% extra kosten in rekening brengt wegens overschrijding van de herinneringsvervaldatum.

Bij uitblijvende betaling zal VAJolanda een deurwaarder inschakelen. De eventuele gemaakte gerechtelijke- en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over alle verschuldigde kosten eveneens rente verschuldigd.

Stopzetten van de samenwerking

Opdrachten op basis van los uurtarief worden aangegaan zonder opzegtermijn. Dat houdt in dat opdrachtgever net zoveel opdrachten geeft als hij wil en hij niet aan een vast aantal uur of een opzegtermijn wordt gehouden.

Wanneer tijdig betalen van facturen uitblijft kan VAJolanda besluiten werkzaamheden ‘on hold’ te zetten totdat een openstaande factuur is betaald. Is het te laat betalen een terugkerend item, dan zal VAJolanda overwegen de samenwerking definitief stop te zetten.

Wanneer VAJolanda in de ogen van de opdrachtgever tekort is geschoten leidt dat niet tot korting, terugbetaling of het recht om gemaakte kosten en uren niet te betalen. Het wordt zeker wel gewaardeerd wanneer opdrachtgever het gevoel van tekortschieten door VAJolanda kenbaar maakt. VAJolanda zal dan haar uiterste best doen om eventuele tekortkomingen aan te pakken.

Wanneer er sprake is van overmacht door onvoorziene omstandigheden waardoor VAJolanda niet haar verplichtingen en beloftes waar kan maken, dan kan zij hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden. Onder onvoorziene omstandigheden verstaan we omstandigheden waar VAJolanda geen invloed op heeft en omstandigheden die zij ten tijde van het aangaan van de opdracht niet had zien aankomen.

Aansprakelijkheid

Gezien de ondersteunende aard van de dienstverlening van VAJolanda is ze niet door de opdrachtgever (of derden) aansprakelijk te stellen voor schade voortvloeiende uit de uitgevoerde werkzaamheden. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk om te allen tijde het opgeleverde werk te controleren op onrechtmatigheden.

De aansprakelijkheid is beperkt tot hetgeen wat in deze bepaling is geregeld.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van VAJolanda.

Wanneer VAJolanda daadwerkelijk aansprakelijk is voor schade voortvloeiend uit de uitgevoerde werkzaamheden door opzet of grove schuld dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht (max 6 maanden), althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Bij aansprakelijkheid voor schade hebben we het uitsluitend over directe schade die een voortvloeisel is uit de uitgevoerde werkzaamheden. VAJolanda is niet aansprakelijk voor elke andere vorm van schade die kan voortvloeien uit de uitgevoerde opdracht. (denk daarbij bijvoorbeeld aan gevolg-, letsel- en bedrijfsschade, imagoschade of ander genaamde schades).

VAJolanda kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade (voortvloeiend uit de opdracht) in welke vorm dan ook bij derden. Daarbij bedoelen we schade bij opdrachtgevers (klanten) van onze opdrachtgever. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor hetgeen hij doorspeelt naar zijn of haar klanten.

Tevens is VAJolanda niet verantwoordelijk voor schade die wordt veroorzaakt door derden die (al dan niet via VAJolanda) voor de opdrachtgever werken. Voor de inschakeling van derden voor de uitvoering van werkzaamheden wordt altijd om toestemming van de opdrachtgever gevraagd (zie bepaling Inschakelen van derden). Met het geven van toestemming neemt de opdrachtgever ook het besluit om eventuele aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden uitgevoerd weg te halen bij VAJolanda. Het eventuele factureringsproces (dat kan via VAJolanda lopen) heeft hier verder geen invloed op.

Geheimhouding en Privacy

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

De persoonlijke gegevens die VAJolanda bereiken, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Geschillen voortvloeiende uit de samenwerking met VAJolanda zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van Utrecht, behoudens voor zover de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft VAJolanda het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Spread the love